Search Results for: 1

จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง

จังหวัด สระบุรี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคกลาง ถือเป็นเมืองหน้าด่านที่เชื่อมต่อระหว่างภาคกลางกับภาคอีสาน ด้วยภูมิประเทศที่เป็นป่าเขา จึงทำให้มีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมากมาย รวมถึงพื้นที่บางส่วนของจังหวัดยังอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่อีกด้วย เนื่องจากสภาพพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีเป็นภูเขาหินปูนจึงมีอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ที่มีความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดมากมายที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด GPP มีมูลค่าที่สูงขึ้นต่อเนื่องทุกปี

ธุรกิจที่น่าสนใจจังหวัดสระบุรี  ด้วยจุดแข็งที่มีของจังหวัด จึงทำให้เหมาะสมอย่างยิ่งที่ระบบโลจิสติกส์ต่าง ๆ เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ ซึ่งจากแผนงานของรัฐบาลเกี่ยวกับรถไฟความเร็วสูงและทางด่วนระหว่างเมือง คาดว่าจะทำให้ในอนาคตธุรกิจโลจิสติกส์มีความสำคัญเป็นอย่างมาก อีกทั้งแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรกรรมที่รอการพัฒนาอยู่อีกมาก การขนส่งและกระจายสินค้าจึงมีความสำคัญ ตลอดจนมีแหล่งวัตถุดิบทางด้านเกษตรที่หลากหลายทั้งสัตว์ปีกและสัตว์น้ำจืดอยู่มาก จึงทำให้ผู้คิดจะเข้ามาลงทุนสามารถหาโอกาสจากธุรกิจในด้านนี้

ความสำคัญของจังหวัดสระบุรี ในด้านเศรษฐกิจทั่วไป เศรษฐกิจใหม่  จุดแข็งในด้านเศรษฐกิจของจังหวัดสระบุรี ได้แก่อุตสาหกรรมวัตถุดิบเครื่องก่อสร้าง เช่น หิน แร่ ปูน ระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงเทพฯ และเป็นเมืองที่เป็นหน้าด่านในการเชื่อมกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, เป็นแหล่งผลิตอาหารสัตว์และแปรรูปน้ำนมดิบ, มีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและเชิงเกษตรกรรมมากมาย

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี

ความสำคัญของระบบเศรษฐกิจในจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรี เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติและแหล่งพลังงานเป็นอย่างมาก จึงได้กำหนดให้เป็นพื้นที่ส่งเสริมการลงทุน (BOI ZONE 2) ซึ่งมีนิคมอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ด้วยกันถึง 3 แห่งคือ นิคมอุตสาหกรรมหนองแค, นิคมอุตสาหกรรมสระบุรี, เขตอุตสาหกรรมเครือซิเมนต์ไทย ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากเมืองหลวงมากนักจึงทำให้หลายบริษัทเลือกเข้ามาดำเนินกิจการเพื่อขยายธุรกิจจากเดิมที่แออัดเฉพาะในกรุงเทพมหานคร ดังเช่น

 1. – อุตสาหกรรมก่อสร้าง ซึ่งได้แก่อุตสาหกรรมที่ผลิตเป็นวัตถุดิบให้แก่ปูนซีเมนต์
 2. – อุตสาหกรรมโลหะและอโลหะ ที่ได้จากการถลุงแร่และหินที่ใช้ทำปูนซีเมนต์
 3. – โรงงานผลิตคอนกรีต
 4. – อุตสาหกรรมเซรามิค เครื่องดินเผา ผลิตกระเบื้อง
 5. – อุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม ทั้งอาหารคนและสัตว์
 6. – อุตสาหกรรมเคมีและพลาสติก

นอกจากอุตสาหกรรมหนักที่เป็นธุรกิจที่สำคัญต่อจังหวัดแล้ว ยังมีอุตสาหกรรมแปรรูปทางการเกษตรหรือปศุสัตว์ด้วย จังหวัดสระบุรีเป็นแหล่งผลิตโคนมและไก่เนื้อที่อยู่ในลำดับที่ 2 และ 3 ของประเทศ จากสภาพภูมิอากาศที่เหมาะต่อการทำปศุสัตว์และมีแหล่งวัตถุดิบด้านอาหารสัตว์ตลอดจนโรงงานแปรรูปสัตว์ขนาดใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่แห่งนี้ด้วย


ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจในจังหวัดสระบุรี  
จากแผนพัฒนาจังหวัดสระบุรี 2561-2564 ปัจจัยที่สำคัญในการพัฒนาจังหวัดสระบุรี คือการส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจด้านอุตสาหกรรม ที่คำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมให้มากขึ้น, ส่งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรที่หลากหลายเพื่อยกระดับรายได้และสร้างโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมมากขึ้น, โครงข่ายคมนาคมโดยเฉพาะที่สามารถนำระบบรางเข้ามาใช้ในการขนส่งสินค้าสินค้าอุตสาหกรรม ประเภท หิน แร่ ปูนซีเมนต์ เพื่อลดระดับฝุ่นละอองในพื้นที่จากการสัญจรที่มีแนวโน้มจะสูงขึ้น

 อาชีพสำคัญของคนในจังหวัดสระบุรี  จังหวัดสระบุรีมีประชากร ณ เดือน มกราคม 2559 ทั้งสิ้น 639,268 คน เป็นประชากรที่ทำงานจำนวน 4 แสนคนโดยประมาณ แยกเป็นทำงานในภาคเกษตรกรรม 5.2 หมื่นคน, ทำงานนอกภาคเกษตรกรรม 3.45 แสนคน ซึ่งจะเป็นในส่วนของภาคการผลิตมากที่สุดมี 1.5 แสนคน, ขายส่งขายปลีก 5.7 หมื่นคน, การขนส่งที่เก็บสินค้า 2.4 หมื่นคน โดยแรงงานที่มีงานทำมีการศึกษาระดับประถมศึกษาถึง 9 หมื่นคน

YouTube player

ธุรกิจที่มีความสำคัญต่อจังหวัดสระบุรี  นอกจากภาคอุตสาหกรรมแล้ว การท่องเที่ยวของจังหวัดสระบุรีก็มีความสำคัญไม่แพ้กันเลยทีเดียว ด้วยความหลากหลายทางสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศและขนบธรรมเนียมวัฒนธรรม จึงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายทั้งด้านการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม, การท่องเที่ยวเชิงนิเวศและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ จึงทำให้มีนักท่องเที่ยวเข้ามาในจังหวัดมากขึ้นในแต่ละปี

 ปัจจัยสำคัญในการพัฒนาต่อจังหวัดสระบุรี

 1. เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตผลทางการเกษตรให้ปลอดภัยและมีมาตรฐาน
 2. เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการน้ำ
 3. พัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อรองรับโรงงานอุตสาหกรรมที่จะเปิดตัวในอนาคต
 4. พัฒนาการคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ที่เอื้อต่อระบบอุตสาหกรรม การค้าและบริการในอนาคต
 5. ยกระดับการท่องเที่ยวทางเลือกที่เน้นเฉพาะกลุ่มเป้าหมาย

โดยสรุปแล้วจังหวัดสระบุรี ถือเป็นจังหวัดหนึ่งที่ยังน่าลงทุน โดยเฉพาะระบบโลจิสติกส์และการขนส่ง ด้วยระยะทางที่ไม่ไกลจากกรุงมหานครมากนัก อีกทั้งมีแหล่งวัตถุดิบทางการเกษตรในการผลิตสินค้าประเภทอาหารสัตว์ รวมถึงแร่ธาตุที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตปูนซิเมนต์ มาใช้ในเป็นสารตั้งต้นในการปรับปรุงดินให้เกษตรกร อีกทั้งธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงเกษตรกรรม ที่สามารถพัฒนาและต่อยอดออกไปได้อีกโดนเน้นไปที่การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติและให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าด้วย

Related searches  จังหวัดสระบุรี มี 13 อำเภอ คือ ,ตราจังหวัดสระบุรี  ,เส้นทางไปจังหวัดสระบุรี  ,ไปจังหวัดสระบุรี ,ประวัติจังหวัดสระบุรี ,ประกาศจังหวัดสระบุรี ,ที่อยู่จังหวัดสระบุรี  ,หนังสือจังหวัดสระบุรี

 

 

No more posts to show
[comment-form]
First Page SEO Guaranteed